Учебни дисциплини

Катедрата e водила и води в момента лекции и упражнения по следните дисциплини (бакалаварски и магистърски) в различните  факултети:

„Материалознание-І” и „Материалознание-ІІ” – съгласно референтната рамка за студентите от машинните факултети: Машинно-технологичния (МТФ), Машиностроителния (МФ), Енергомашиностроителния (ЕМФ) и Транспортния (ТФ);  
„Материалознание” – съгласно референтната рамка за студентите от електрофакултетите: Факултетът по автоматика (ФА) и Електрофакултет  (ЕФ);
„Обработване на металите чрез пластична деформация ” (ОМПД); „Технология за пластична деформация на металите ” (ТПДМ); „Обработване на металите чрез пластична деформация и машини”(ОМПДМ); „Пластична деформация на металите” (ПДМ); „Инженерна екология ” (ИЕ); „Машини и съоръжения в леярското производство” ( МСЛП); „Технология на леярското производство” (ТЛП); „Физически основи на електрофизичните технологии” (ФОЕФТ); „Физическо металознание (материалознание)” (ФМ); „Термодинамика на физико-химичните процеси в металообработването” (ТФХПМО); „ Композиционни материали” (КМ); „Материали с висока работоспособност” (МВР); „Технология на заваряването” (ТЗ); „Изпитване, контрол и дефектоскопия” (ИКД); „Изпитване на материалите” (ИМ); „Механика на разрушаване на материалите” (МРМ); „Компютърен анализ на остатъчния ресурс на машини и системи” (КАОРМС); „Конструкцшонни материали в електроцентралите” (КМЕ); „Якост, разрушаване и компютърен инженерен анализ” (ЯРКИА); „Компютъризиран якостно-деформационен анализ” (КЯДА); „Якост, разрушаване и компютърен инженерен дизайн” (ЯРКИД); „Наноматериали и технологии в машиностроенето” (НМТМ); „Високоефективни технологии на материалите” (ВЕТМ); „Заваряване на металите и заваръчни машини” (ЗМЗМ); „Автоматизация и роботизация в заваряването” (АРЗ); „Изработване на изделия чрез листово щамповане” (ИИЛЩ); „Изработване на изделия чрез заваряване на металите” (ИИЗМ); „Изработване на изделия чрез леене на металите” (ИИЛМ); „Технология и екипировка за термично и химико-термично обработване на металите” (ТЕТХТОМ); „Моделиране и симулиране на процесите на безстружкова обработка” (МСПБО); „Термична обработка на металите” (ТОМ); „Специални методи за термична и химикотермична обработка” (СМТХТО); „Термична обработка и химикотермична обработка” (ТОХТО) - всички изброени по-горе дисциплини за студентите от Машинно-технологичния факултет (МТФ и ЕМФ)
„Технология на материалите І”(ТМ-І),  „Технология на материалите ІІ” (ТМ-ІІ),  „Компютърно моделиране и проектиране в технология на материалите”,  „Симулационно моделиране на технологични процеси в метало-обработването”, „Избор на материали и технологии в машиностроенето” – за студентите от специалността  КПТМ към МТФ;
„Материалознание и технология на материалите”, „Материалознание (Неметални материали)” – за студентите от Стопанския Факултет (СФ) и Машинния факултет (МФ) ;  
„Materials Science” („Материалознание”), „Materials Technology” („Технология на материалите”), „Werkstoffkunde-I” („Материалознание-І”) и „Werkstoffkunde-II” („Материалознание-ІІ”), „Environmental Production Engineering” („Инженерна екология”), „Materials and Technologies Selection” („Инженерен избор на материали и технологии в машиностроенето”), „Fertigungstechnik” („Производствена техника”), „Schadenskunde” („Дефектознание”/”Повреждане на материалите”/), „Werkstoffauswahl” („Избор на материали), „Schweisstechnik” („Заваряване”) – за студентите  в чуждоезиковите факултети :Факултет за английсио инженерно обучение (ФАИО) и Факултет за германско инженерно обучение (ФаГИОПМ).
 Подготвено е провеждането на обучение (на английски език) в бъдещата бакалавърска специалност „Advanced Industrial Technology” („Съвременни индустриални технологии”) към МТФ, в чийто учебен план катедра МТМ поема дисциплините „Materials Science”, „Heat Treatment”, „Casting Manufacturing Processes”, „Welding Processes and Applications”, „Fundamentals and Technologies of the Plastic Deformation”, „Materials Testing” и „Environmental Technology and Management”.