Докторанти

Дисертации, защитени в катедра МТМ в периода 2005 – 2015 година

1. Маг. инж. Татяна Борисова Авджиева - „Умора на повърхностно уякчена стомана”, 2005 г., научен ръководител: проф. д.т.н. инж. В. Анчев.
2. Маг. инж. Еман Хасан Али Ел-Шенауи - „Аустенитни неръждясващи стомани, съдържащи ниобий и/или титан“, 2007 г., научен ръководител: проф. д.т.н. инж. В. Анчев.
3. Маг. инж. Маха Мохамед Рефаат Баюли Ел-Мелиджи - „Ефекти от взаимното прилагане на микролегиране с ниобий и термо-механично въздействие при нисковъглеродни стомани“, 2007 г., научен ръководител: проф. д-р  инж. Б. Табакова.
4. Доц. д-р инж. Йордан Генов Генов (дисертация за научната степен “Доктор на науките”) - „Теоретични и технологични аспекти за устойчивото пластично формоизменение на тела от деформационно уякчаващ се листов метал“, 2008 г.
5. Маг. инж. Рангел Колев Рангелов - „Възможности на вакуумното формоване за изработване на формообразуваща екипировка“,2008 г., научен ръководител: доц. д-р инж. П. Добрев.
6. Маг. инж. Христо Василев Тодоров - „Влияние на условията на деформиране върху поведението на титанови тръбни тела при ротационно изтегляне“, 2008 г., научни ръководители: проф. д.т.н. инж.  В. Тошков и проф. д.т.н. инж. Й. Генов.
7. Маг. инж. Фатма Саид Хасани Ел-Гохари - „Подобряване на качествата на дънкови облекла чрез добавяне на еластични прежди“, 2009 г., научен ръководител: проф. д-р инж.  Б. Табакова
8. Маг. инж. Радостин Костадинов Касъров - „Развитие на безразрушителните методи за комплексно изследване на елементи от съоръжения в нефтохимическата промишленост“, 2010 г., научен ръководител: проф. д-р  инж. Б. Табакова
9. Маг. инж. Деньо Алипиев Георгиев - „Изследване на възможностите за изработване и свойствата на леярски пластмасови модели с използване на вакуумирани форми“, 2010 г., научен ръководител: проф. д.т.н. инж. Г. Ангелов
10. Маг. инж. Първан Стефанов Чавдаров - "Относно корозионната устойчивост на неръждясващите дуплекс стомани Х2СrNiМoN22-5-3 и X2CrNiMoN25-7-4 при заваряване", 2010 г., научен ръководител: доц. д-р инж. С. Серафимов
11. Маг. инж. Антон Михайлов Михайлов - „Комплексно изследване състоянието на метала и ресурса на тръбни елементи от енергийни съоръжения“, 2010 г., научен ръководител: проф. д-р  инж. Б. Табакова.
12. Маг. инж. Ина Чавдарова Янкова - „Процеси и материали за възстановяване на образци свидетели, при съоръжения в ядрената енергетика“, 2010 г., научен ръководител: проф. д-р инж. Б. Табакова.
13. Маг. инж. Петко Милчев Кънчев - ”Влияние на магнитните полета върху физико-механичните, структурните, химическите и експлоатационните характе-ристики на инструмента”, 2010 г., научен ръководител проф. д.т.н. инж. Р. Тодоров.
14. Маг. инж. Крум Любчов Петров - „Нови възможности за използване на отпадъчни материали при получаване на чугун в индукционни пещи", 2013 г., научен ръководител: доц. д-р инж. Зл. Македонски.
15. Маг. инж. Иван Тончев Панов - „Създаване на алуминиеви протекторни сплави, предназначени за защита от корозия на емайлирани водосъдържатели на гореща вода“, 2013 г., научен ръководител: доц. инж. В. Ковачев.
16. Маг. хим. Здравка Кирилова Карагьозова - „Микро- и наноструктурни композитни никелови покрития, отложени по безтоков метод“, 2014 г., научен ръководител: доц. д-р инж.  Ж. Калейчева.
17. Маг. инж. Петър Илиев Даскалов - „Разработване и изследване на праховометалургични конструкционни материали на желязна основа, легирани с феросплави“, 2015 г., научни ръководители: проф. д.т.н. инж. В. Тошков и ст. н. с. II ст. М. Стойчев.
18. Маг. инж. Валентин Пламенов Мишев - „Изотермично закалени сферографитни чугуни с наноразмерни частици“, 2015, научен ръководител: доц. д-р Ж. Калейчева.
19. Маг. инж. Спилко Атанасов Хубенов - „Оптично определяне на момента и мястото на загуба на устойчивост при пластично деформиране на листов метал”, 2015, научни ръководители: проф. д.т.н. инж. Й. Генов и проф. д-р инж. Б. Табакова.
20. Маг. инж. Боряна Съйкова  - „Структури, свойства и контактни взаимодействия на високоякчугун, микролегиран с калай“, 2015, научни ръководители : доц. д-р инж. П. Добрев и доц. д-р инж. М. Кандева-Иванова.
21. Маг. инж. Красимир Вълков.- „Изследване на влиянието на химическия състав и параметрите на термична обработка върху структурата и механичните свойства на изотермично закаления чугун“, 2015, научен ръководител: доц. д-р инж. Д. Димитров.
22. Маг. инж. Татяна Симеонова. – „Изследване износоустойчивостта на слоеве, получени чрез прахово плазмено-дъгово наваряване“, 2015, научни ръководители: доц. д-р инж. М. Тонгов и доц. д-р инж. Н. Кемилев