Кратка история на катедрата

Катедра „Материалознание и технология на материалите” (МТМ) при Машинно-технологичния факултет на ТУ-София е основана през есента на 1945 г. към създадената с Указ 237/15.10.1945 г. Държавна политехника под наименованието „Механична технология и фабрична организация” (МТФО) към Машиннния факултет. Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. инж. Ангел Балевски, който заедно с първите си асистенти инж. Любомир Калев, д-р инж. Ради Николов и инж. Стоян Попов организира нейното развитие.

През 1951 г. катедра МТФО се преименува в катедра „Механична технология” (МТ) с ръководител проф. инж. А. Балевски. През 1952 г. четящите в катедрата преподаватели „текстилни дисциплини” (и някои допълнителни) създават катедра „Тексилна техника”.

През 1961 г. от катедра МТ се отделя катедра „Металорежещи машини и обработване чрез рязане”, а катедрата „майка” се преименува в катедра „Металознание и технология на металите” (МТМ) с ръководител отново проф. инж. Ангел Балевски. През учебната 1969/70 г. от катедра МТМ се отделя катедра „Организация и икономика на машиностроителното производство”. От своя страна от катедра ТМММ се роят катедрите „Механично уредостроене” (МУ) и „Автоматизация на дискретното производство” (АДП).

През 2002 г. наименованието на катедрата се променя на „Материалознание и технология на материалите”, оставайки в МТФ.

Обучението на студентите в периода 1945 –1963 г. се осъществява по общи машиностроителни специалности, а от 1963 г. е разкрита специалността „Технология на металите”. През 1973 г. обучението на студентите в катедра МТМ се извършва по четири профила – Леене, Пластична деформация, Заваряване и Термична обработка, включени в преименуваната специалност „Технология на металите и металообработващи машини”.

През 1992 г. двете специалности към Машинно-технологичния факултет (МТФ) се обединяват в нова обща специалност „Машиностроителна техника, технологии и производствена техника”, която включва две специализации. Катедра МТМ поема обучението на студентите по специализацията „Технология на металите и металообработваща техника”.

Специалността се преименува през 1998 година на „Машиностроителна техника и технологии“, а през 2004 година се създава нова специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“. През 2011 година специалността „Машиностроителна техника и технологии“ (с променени учебни планове) се преименува на „Индустриални технологии“ от професионално направление 5.1 Машинно инженерство към МТФ. В тези специалности катедрата е представена със специализираните си дисциплини: „Технология на леярското производство”, „Термична обработка на металите„, „Изпитване на материалите„, „Обработване на металите чрез пластична деформация„, „Технология на заваряването„, „Технология на материалите“ І и ІІ.

Преподаватели от катедрата поддържат и участват активно в успешно развиващата се магистърска специалност „Инженерна екология“ от професионално направление 5.13 Общо инженерство към ФКСУ и МТФ, основана през 2012 година.

През 2014 година е разкрита специалност „Информационни технологии в индустрията“ от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника към МТФ, където катедрата е представена с традиционните си дисциплини: „Материалознание“ и „Технология на материалите“.