Школа за международни инженери по заваряване

Членове на направление „Заваряване на металите“ участват активно в Международния институт по заваряване ІІW (от 1961 г.), като на 2 пъти проф. Л. Калев е бил негов зам.- председател. Членовете на направлението проф. Ал. Желев  (председател) и проф.. Н. Лолов (зам.-председател) са съучредители и организатори през 1990/1991 г. на Техническия комитет по заваряване (ТК-30) към Комитета по стандартизация и метрология. Понастоящем председател на ТК-30 е друг член на секцията – до.д-р инж. Г. Саев. Основната дейност на този комитет е издаването и хармонизирането на българските стандарти в областта на заваряването с европейските норми.

През 1990 г. членовете на секцията бяха инициатори и организатори на създадения през тази година Български съюз по заваряване (БСЗ). Първите председатели на БСЗ  бяха чл.-кор. проф. д-р инж. Л. Калев (1990 – 1993) и проф. дтн. инж. А. Желев (1994 – 2000). Една от най-важните предизвикателства пред заваряването в този период бе въвеждането у нас  на Европейската система за осигуряване на качеството в заваръчното производство, свързано с подготовката и сертифицирането на кадри по европейски образец. В началото на 1995 г. ТУ-София, респ. катедра “Металознание и технология на металите” (с представител проф. А. Желев)  става член на Европейската федерация по заваряване (ЕWF) към Европейския съюз. Членовете на секцията  бяха в основата на осъществяването на голям европейски проект в сътрудничество с Германския съюз по заваряване, респ. с Центъра по заваряване SLV-Мюнхен, благодарение на който през 1997 г. бяха подготвени първите Европейски инженери по заваряване в България съгласно изискванията на EWF. Тази европейска инициатива бе високо оценена от тогавашния Президент на Република България г-н Петър Стоянов.

Факсимиле на поздравителното писмо-телеграма на Президента на Р. България г-н Петър Стоянов по случай успешното приключване и раздаване на сертификатите на участниците в 1-вият курс за обучение на „европейски инженери по заваряване (EWE)“ в ТУ София , 7 март 1997 г.

Естествено продължение на тази инициатива с оглед задоволяване нуждите на страната от заваръчен надзорен персонал бе разкриването през 2003 г. на Школа за международни инженери по заваряване (ШМИЗ) към катедрата и Центъра за развитие и квалификация (ЦРК) на ТУ-София. Пръв неин ръководител бе проф. д.т.н. Николай Лолов. От януари 2009 г. ръководител на школата е доц. Георги Саев. Днес ТУ-София самостоятелно обучава инженери по заваряване, съгласно международни учебни програми, одобрени от Българския център за квалификация по заваряване (БЦКЗ). На завършилите Школата се издава сертификат за международни инженери по заваряване, валиден за Европа и света (с диплома призната в 60 страни).

Сертификат за обучение на международни инженери по заваряване Връчване на дипломи на завършилите курса за международни инженери по заваряване