Лаборатория “Механични изпитвания и контрол”

Лаборатория “Механични изпитвания и контрол” е създадена през 1946 година. Пръв ръководител на лабораторията и основател на изпитванията в България е доц. д-р инж. Ради Николов. След 2002 година става обособено звено при Машинно-технологичен факултет на ТУ-София.

В лабораторията се извършват механични изпитвания на всички марки стомани, чугуни, цветни метали и сплави, композитни, металокерамични и неметални материали в пробни тела и полуфабрикати; безразрушителни изпитвания чрез радиографични, ултразвукови, вихротокови, магнитнопрахови, капилярни и визуални методи на полуфабрикати (отливки, изковки, профили), тръби, метални детайли и заварени съединения; ултразвуково измерване на дебелини на стени на метални изделия.

В лабораторията се определят механичните свойства на материалите чрез изпитване на опън, натиск, огъване, срязване, умора, пълзене, твърдост и други методи за определяне качеството на машиностроителните материали.

През 1982 г. се развиха методите за неразрушаващ контрол и изпитване за нецялостности в метални и неметални детайли, прокат, заготовки, заварени съединения и др. с акустични /в т.ч. ултразвукови/, вихротокови, магнитни, капилярни, визуално-оптични и радиационни методи. Лабораторията е оборудвана със съвременни технически средства за измерване, изпитване и калибриране.

Колективът на направлението „Изпитване и дефектоскопия на металите” извършва голяма по обем дейност като участва в определяне на механичните свойства на новосъздадени високоазотни стомани и на алуминиеви сплави с карбонови влакна и частици, определяне на ресурса на съоръжения от енергетиката, характеристиките на листов и прътов метал в МК “Стомана” Перник, изследва образци-свидетели от метала на корпуса на реактора в АЕЦ “Козлодуй” и др., провежда експертни оценки за причините на настъпили аварии в съоръжения от системата на въздушния, железопътния и автомобилния транспорт, химията, енергетиката, металургията и др. Работи се в областта на неразрушаващия контрол – ултразвуков контрол на заварените съединения на първи контур на ВВЕР –5, 6 в АЕЦ “Козлодуй”, радиографичен контрол на заваръчни съединения на газопроводи, проектиране и създаване на съоръжения за лаборатории за радиографичен контрол, манипулатори за безразрушително определяне на дебелината на тънкостенни материали и др.

Разработват се научно-изследователски проекти в областта на енергетиката и военната промишленост. Извършват се изследвания на метала на корпуса на реактори и тръбни елементи на ТЕЦ, АЕЦ и газопреносната и водопреносната мрежа. Следи се окрехкостяването на метала и остатъчния му ресурс с цел осигуряване на безопасна работа на съоръженията.

Лабораторията участва в редица международни междулабораторни изпитвания и изследователски проекти. Притежава сертификат по металография от Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Germany.

В рамките на Центъра за развитие и квалификация при ТУ - София се провеждат квалификационни курсове за обучение по безразрушителен контрол за І, ІІ и ІІІ ниво по изискванията за сертификация на персонала, съгласно БДС ЕN ISO 9712 с програми по CEN ISO TR 25107.

Функциониращата лаборатория „Механични изпитвания и контрол“ извършва механични изпитвания, безразрушителен контрол, фрактография, макро и микроструктурен анализ на изделия, изработени от неметални и метални материали и техните сплави, както и неразглобяеми съединения от тях. Лабораторията работи съгласно изискванията на БДС EN ISO 17025 и БДСEN ISO 17020 и е многократно акредитирана от Комитета по стандартизация и метрология и ИА „Българска служба за акредитация“.

Персоналът на лабораторията се състои от високо квалифицирани специалисти – университетски преподаватели, инженери и техници с голям практически опит, в това число и нейният ръководител с над 30 годишен опит, проф. д-р инж. Божана Табакова.