Научно направление "Леене на металите"

Научното направление „Леене на металите” извършва научни изследвания  в следните области :

  • Специални методи на формоване и леене;
  • Разработване на композитни материали с метална матрица и нано- и микро- размерна уякчаваща фаза.
  • Моделиране и симулиране процесите на запълване на леярската форма с използване на компютърна техника

Най-голямото постижение на катедрата в областта на науката и практиката на леенето е създаването, развитието и приложението на метода за леене с противоналягане от акад. Ангел Балевски и проф. Иван Димов, който по-нататък става основа за създаване и на други научни и внедрителски институции.

Симулиране на запълването на метална форма с програмен продукт ProCast Отливка от алуминиева сплав, получена в кокила
Симулиране на запълването на пясъчна форма с програмен продукт ProCast 22 тонна отливка от сферографитен чугун, получена в пясъчна форма

 

Траен интерес през последните години предизвиква т. нар. метод “вакуумно формоване”. Задълбоченото изследване на процесите в крайна сметка разкрива нови възможности на метода в областта на получаване на формообразуваща технологична екипировка с високо качество. Научновнедрителската дейност в тази област, изразена в десетки публикации у нас и в САЩ, Япония, Англия, Русия, Индия, Чехия, Полша и др. за внедряване на технологии за производство на леярска моделна екипировка на основата на епоксидни смоли в над 10 предприятия у нас и в Русия (гр. Перм), направи известна и утвърдена групата преподаватели от катедрата.

Чугунени кокили, отлети чрез вакуумно формоване
Вакуумирана пясъчна форма и отливки за протектори на автомобилни гуми