Учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели на катедра МТМ в периода 2005 – 2015 г.

1. Тонгов М., Методично ръководство за Курсово проектиране по заваряване, Издателство на ТУ - София, 2005;
2. Пенчев Т., Й. Генов, В. Камбуров, Технологии за обработване чрез пластична деформация (учебник), МП изд. ТУ - София, 2006;
3. Генов Й., В. Камбуров, Ръководство за курсово проектиране по Обработване на металите чрез пластична деформация, Технология и инструмент за обемно и листово щамповане, МП изд. ТУ - София, 2007;
4. Пенчев Т. Технологии за обработване чрез пластична деформация, Издателство на ТУ - София, 2007.
5. Серафимов С., Курс лекции по „Наваряване на металите на електронен носител в библиотеката на ТУ-София, Акт № 397І14.05.2007;
6. Тонгов М., Заваряване част -1 „Процеси“, Софттрейд 2009 ;
7. Кемилев Н., Л.Такева, Материалознание", София, 2006, преиздаден 2009;
8. Кемилев Н., Материалознание – контролни въпроси и задачи, София, 2007, преиздаден 2009;
9. Желев А., Материалознание – техника и технология том II (II-ро издание) – технологични процеси и обработваемост, Алианс Принт ЕООД, 2008, с.430
10. Диков Р., Ръководство за разработване на курсов проект по Компютърно проектиране на технология и инструменти за листово щамповане, София, СОФТТРЕИД, 2009;
11. Рангелов Р., Н. Атанасов, К. Петров, Ръководство за лабораторни упражнения по Технологии и машини за леярското производство, Издателство на ТУ - София, 2010;
12. Табакова Б., Магнитно-прахов контрол, издание III, Издателство на ТУ - София, 2010;
13. Бучков Д., М. Кънев, Материалознание, София, Техника, 2011;
14. Табакова Б.,  Визуален контрол, издание III, Издателство на ТУ - София, 2011;
15. Табакова Б., Конструкционни материали в електроцентралите, Издателство на ТУ - София, 2012;
16. Тошков В., А. Михайлов, Специални методи за термична и химико-термична обработка, Издателство на ТУ - София, 2012;
17. Камбуров В., А. Димитрова, Качество на околната среда и замърсяване. Основи на инженерната екология, Издателство на ТУ - София, 2014;
18. Димитрова А., Качество на околната среда и замърсяване. Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство на ТУ - София, 2014 ;
19. Калейчева  Ж., Термично обработване на сплави, София, Издателство на ТУ-София, 2015;