Научно направление "Металознание и термично обработване на металите"

Научното направление „Металознание и термично обработване на металите” изследва възможностите за получаване на метали, сплави и други материали със зададени физико-механични свойства посредством подходящо термично и химикотермично обработване.

Основната научна тематика на направлението през последните години е, както следва:

  • Наноматериали в машиностроенето –  наноструктурни композитни материали; лети и изотермично закалени сферографитни чугуни, получени с наномодификатори; микро- и наноструктурни композитни никелови покрития, отложени по безтоков метод върху железни сплави и др.
  • Нови високоефективни машиностроителни материали – сплави с памет на формата, композиционни материали, аморфни, нано- и микрокристални сплави, сплави, получени чрез „механично легиране” , метални хидриди и др.
  • Повърхностно лазерно, термично и химикотермично обработване на метали (стомани, чугуни, алуминий и др.).
  • Обемно термично обработване на метални детайли и инструменти.
  • Химико-термично обработване на метални детайли и инструменти.
  • Йонно азотиране и карбонитриране на метални детайли и нструменти.
  • Моделиране и симулиране на процесите при термично и химикотермично обработване на метали.
Изотермично закалени сферографитни чугуни с наномодификатори (горен и долен бейнит)
 
 
Дифрактограми на изотермично закален сферографитен чугун с наномодификатори преди и след трибологичен тест на износване
 
Безтокови никелови покрития Ni–P (a) и безтокови композитни никелови покрития с вграден детонационен нанодиамант Ni–P–DND (b) (AFM)