Научно направление "Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура"

Научното направление „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура” се занимава интензивно с определяне на механичните свойства на материалите чрез изпитване на опън, натиск, огъване, усукване, ударно огъване, срязване, умора, пълзене, твърдост и други методи за определяне качеството на машиностроителните материали. През 1982 г. към Лаборатория изпитване на материалите се развиха методи за неразрушаващ контрол и изпитване на нецялостности в метални и неметални детайли, прокат, заготовки, заварени съединения и др. с акустични (в т. ч. ултразвукови), вихровотокови, магнитни, оптични и радиационни методи.

През 1946 г. в рамките на тогавашния Машинен факултет е създадена Лаборатория „Механични изпитвания на металите”, предшественик на днешното научно направление „Изпитване и дефектоскопия на металите”. Обект на дейността му е изследването на механичните свойства на материалите и определянето на техните характеристики с помощта на различни механични изпитвания. От 1982 г. към научното направление се развиват и ултразвуковите, вихровотоковите, магнитните, радиационните и оптичните методи за неразрушаващ контрол и дефектоскопия.

Колективът на направление „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура” извършва голяма по обем дейност в изследването на механичните свойства на новосъздадени високоазотни легирани стомани, остатъчния ресурс на съоръжения от енергетиката, характеристиките на листовия метал в МК „Кремиковци”, образци-свидетели от метала на корпуса на реактора в АЕЦ „Козлодуй” и др., изготвя експертни оценки за причините на настъпили аварии в съоръжения от системата на „Нефтохим”, „Марица-3”, БГА „Балкан” и др.

Универсална изпитвателна машина „Instron 1195“ - първи клас
на точност
Изпитване на микротвърдост с автомати-
зирана система за измерване на отпечатъка


Направлението участва в актуализирането на нормативната база в областта на механичните изпитвания и неразрушаващия контрол. Разработени са редица нормативни документи, методики и ръководещи технически материали.

В последните години научното направление се занимава активно с изследвания на изтегляемостта на листов метал. с помощта на технологични изпитвания по Ериксен, Суифт, Фукуи, Зибел, както и на създадени стендове за анализ на формоизменението на листов метал по метода на координатните мрежи и по фотограметричния метод.