НИЛ ЕФТТОМ

НИЛ „Електрофизични технологии за термично обработване на металите” (ЕФТТОМ) е създадена през 1973 г . от чл.-кор. проф. Димитър Бучков и проф. Венцеслав  Тошков. Оттогава досега тя има много активна дейност  – конструирани са, изследвани и произведени много голям брой (над 180) инсталации за йонно азотиране, внедрени в у нас и в чужбина. НИЛ „ЕФТТОМ” се ръководи от проф. д.т.н. инж. Венцеслав Тошков. В лабораторията работят високо квалифицирани специалисти – преподаватели, инженери и техници с голям практически опит.

Повърхностното обогатяване на детайли и инструменти с азот (или с азот и въглерод) е един от най-ефективните начини за увеличаване на тяхната твърдост, износоустойчивост и способност да понасят големи циклични натоварвания. Широко разпространен и особено перспективен метод за такава повърхностна обработка е азотирането в нискотемпературна плазма, известно още като „йонно азотиране” или „азотиране в тлеещ разряд”.

Йонното азотиране (карбонитриране) е процес, при който на практика могат да се постигат азотирани слоеве с желана структура и фазов състав, т.е. това е метод, при който може да се управляват и оптимизират качествата на дифузионния слой в зависимост от конкретните експлоатационни изисквания към обработваните детайли и инструменти от  различни марки стомани или чугуни. Чрез регулиране на състава на газовата среда и интензивността на тлеещия разряд се получават дифузионни слоеве с монофазна g`-зона (Fe4N), монофазна e-зона (Fe2-3N) или азотирани слоеве без нитридна зона. Нитридните зони се отличават с висока плътност и здрава връзка с основния метал.

Детайли в инсталацията по време на йонно азотиране

 

Азотирането в тлеещ разряд намира приложение във военната, авто­мобилната, корабостроителната и нефтодобивната промишленост, при производството на мета­лорежещи машини, хидравлични зъбни помпи, строителни машини, в редукторостроенето, каростроенето, за възли и машини за хранителната и химическата промишленост . Или съвсем категорично може да се подчертае, че на йонно азотиране се подлагат детайли и инструменти от всички отрасли на промишлеността, като например:

  • Различни видове зъбни колела, зъбни блокове, зъбни венци и валове. След тази обработка се повишава якостта на умора и отпада необходимостта от окончателно шлифоване, тъй като се запазва високата точност на изработването на колелата, т.е. избягват се или се свеждат до минимум деформациите и отклоненията от профила на зъбите, които са неизбежни при цементацията и другите видове термични обработки. Това се отразява благоприятно както на кинематичната точност на предавките, така и на шумовите характеристики на възлите и машините с вградените в тях йонно азотирани зъбни колела;
  • Колянови, разпределителни и други валове, оси, прецизни винтове за сачмено-винтови двойки, шпиндели, пиноли и направляващи – при тях се повишава износоустойчивостта и якостта на умора, намалява се обемът на шлифовъчните операции;
  • Щампи и щанци, пресформи за леене на метали и сплави – при тях се  повишава износоустойчивостта и трайността на инструмента от 1,5 до 3 пъти, корозионната устойчивост, намалява се полепването на материала върху работните повърхнини на инструмента. От съществено значение е оптималното съчетаване на предвари­телната термична обработка с последващото йонно азотиране. Предлагат се няколко ефективни комбинирани технологии, съобразени с условията на работа на определените категории инструменти;
  • Режещи инструменти (фрези, дълбяци, свредла, метчици, протяжки, прошивки и др.) – при тях се повишава износоустойчивостта им и производителността на рязане, като се подобрява качеството на обработваните по­върхнини.

В НИЛ “ЕФТТОМ” е разработена технология и се произвеждат инсталации за обработка на детайли и в импулсен тлеещ разряд. В сравнение с постояннотоковия разряд, импулсният тлеещ разряд има следните предимства: стабилност на плазмата; отсъствие на дъгови разряди по време на технологичния процес;  надеждно (по-добро) обхващане на сложни повърхности от плазмата; повишаване на производителността и качеството на обработените изделия.

Инсталации за азотиране в импулсен тлеещ разряд, произвеждани НИЛ „ЕФТТОМ“

 

НИЛ “ЕФТТОМ” се занимава с комплексна инженерингова дейност:

  • Изучаване на възможностите и целесъобразността за прилагане на метода „йонно азотиране” за конкретни потребители; производство, монтаж и пускане в действие на инсталации за азотиране в тлеещ разряд (постояннотоков или импулсен) с мощности 20, 50, 100 и 200 kVА;
  • Внедряване на технологии  за йонно азотиране и карбонитриране на детайли и инструменти;
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване на уредбите;
  • Ремонт и модернизация на съществуващи уредби;  
  • Услуги за йонно азотиране и карбонитриране  на широка гама детайли и инструменти с различни габарити (от няколко сантиметра до 4 метра дължина).