Научно-приложната лаборатория (НПЛ) по трибология

 

Научно-приложната лаборатория (НПЛ) по трибология е създадена на 1-ви декември 1974 г. към катедра „Механика” на  Техническия университет - София по инициатива на проф. д.т.н. Нягол Манолов. Със заповед на Ректора проф. К. Веселинов и с решение на АС през 2007 г. НПЛ „Трибология“ с ръководител доц. д-р М. Кандева преминава към катедра МТМ при МТФ.

НПЛ „Трибология” изпълнява функциите на Национален координационен център по трибология в България, обединявайки дейността на изследователски групи към университети, институти на БАН и фирми в София, Пловдив, Русе, Габрово, Бургас и др. На тази основа през 1993 г. в София бе учредено Обществото на триболозите в България (ОТБ).

По инициатива на НПЛ „Трибология” и ОТБ през същата година е учредена Балканска трибологична асоциация, включваща България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, която провежда през три години международна конференция „Балкантриб” (БТА) в страната - мандатоносител. Издателски орган на БТА е международното списание Journal of the Balkan Tribological Association с импакт фактор. Издава се от SciBulCom - София от 1994 г. ISSN 1310-4772.

Лаборатория за изследване на физико-химични, реологични и трибологични характеристики на смазочни материали

Основните  направления в дейността на НПЛ „Трибология” са :

Наука и методология:

 • Разработване на интердисциплинна парадигма на трибологията и теорията на контактния подход: принципи, модели и общ закон за контактното взаимодействие. Разработване на Концепция за развитие на трибологията в България.
 • Разработване на обща методология за изследване на трибологични процеси и феномени на основата на комуникативния потенциал на контактното взаимодействие. Изследване на фундаментални контактни явления и процеси в трибосистеми – триене, износване, контактна проводимост, капилярност, контактни деформации, мазане и надеждност.
 • Комплексно изследване на трибосистеми в условия на гранично триене при смазване с металоплакиращи композиции – Валена, АМК и др.; Ефекти на самоорганизация и безизносно триене.

Приложна дейност:

 • Разработване на методики и изпитания на триботехнически характеристики на материали и композитни покрития, съдържащи микро- или наночастици: HVOF прахови покрития от суперсплави, химически никелови покрития, съдържащи наночастици от SiC, диамант, боров нитрид, и др. в различни експлоатационни режими – сухо статично и кинетично триене, абразивно износване, хидроабразия, ерозия, триене в агресивни среди и др.;
 • Изследване на физикохимични, реологични и трибологични характеристики на смазочни материали при различни условия на контактни взаимодействия – хидродинамично, смесено и гранично триене;
 • Триботехнология за възстановяване на износени детайли чрез нанасяне на композитни износоустойчиви газопламъчни покрития;
 • Триботехнология и устройства за безремонтно възстановяване  на въздушни автомобилни филтри TREFA. Технологията е внедрена в Република Казахстан на територията на корпорация „Казахмыс”, град Жезказган.

Институционална, образователна и информационна дейност:

 • Подготовка на специалисти – магистри, дипломанти и докторанти, фирмено обучение на специалисти по трибология. Разработване и защита на големи и малки докторски дисертации.
 • Консултации по трибология и експертни оценки на триботехнически материали.
 • Организиране и провеждане на ежегодна международна конференция „БУЛТРИБ” на територията на в ТУ-София.
 • Издаване на списание „Трибологичен журнал БУЛТРИБ”, ISSN: 1313-9878.
 • Издаване на монографии и учебни пособия: Теория на контакта, Контактен подход, Интердисциплинна парадигма на трибологията, Контактният подход в инженерната трибология, Обща трибология, Механика в интердисциплинен стил и др.
 • Участие в международни конференции и конгреси по трибология, екология, проблеми на качеството и др. в Германия, Румъния, Сърбия, Гърция, Русия, Италия, Турция, Хърватска, Босна и Херцеговина, Полша и др..
TABER ABRASER, Pocket Leptoskop 2021 Вибротриботестер
TESA Rugosurf 10G Rubtester