Научно направление "Обработване на металите чрез пластично деформиране"

Научното направление „Обработване на металите чрез пластично деформиране” изучава механичните, физичните и технологичните проблеми на пластичното деформиране на металите и сплавите.

Главните насоки на изследванията в направлението са:

  • Оптимизация на технологиите за пластично деформиране чрез изследване на механичните и физични процеси и тяхното математическо моделиране.
  • Разработване на нови технологични процеси за интензифицирано пластично деформиране.
  • Автоматизирано проектиране на технология и инструментална екипировка за обемно и листово щамповане.
  • Изследване изменението на микроструктурата на метали и сплави при физично моделиране на интензифицирана пластична деформация.

Обединяващата тенденция в научната дейност на направлението е оптимизирането на технологичните процеси за пластично деформиране и създаване на схеми за интензифициране на пластичната деформация. Значителен дял от научните изследвания са насочени към приложението на модерни математически методи за оптимизиране на непрекъснати и дискретни процеси в сферата на технологията с цел да се определят най-рационалните и високоефективни варианти на технологичните процеси на обработване чрез пластична деформация.

Теоретичните и експериментални изследвания върху пластичното формоизменение на листов материал, отчитащи някои интересни страни в този процес (динамичната устойчивост на формообразуването, влиянието на анизотропността на механичните свойства върху поведението на метала), представляват основа за усъвършенстване и повишаване  ефективността на процесите на листово щамповане.

Симулиране на двуъглова равноканална екструзия с QForm Симулиране на комбиниран процес при право пресоване с програмен продукт QForm

 

Компютърното проектиране и 3D симулиране на процеса на пластично деформиране, които се извършват в направлението,  позволяват оптимизиране на деформационното пространство на инструменталната екипировка при интензивна пластична деформация (двуъглова, многоъглова равноканална и винтова екструзия), обемно щамповане, както и тестване на комбинирани схеми за интензивна пластична деформация. Следващото физическо моделиране на деформационния процес и оценка на неравномерността на степента на деформация в обема на масивни образци от нискотопими сплави с оптимизираната инструментална екипировка позволява верифициране на резултатите, получени с помощта на софтуерните продукти.

Симулиране на равноканална екструзия с QForm Симулиране на открито обемно щамповане с програмен продукт QForm